PROJEKTY

Ponúkame Vám vypracovanie projektov rôznych stavieb a účelu:

 • Altánok
 • Garáž
 • Rodinný dom
 • Sklady
 • Polyfunkčné stavby
 • Bytové domy a iné

Projekty sú spracované v rôznych stupňoch podľa požiadaviek a potrieb:

 • Štúdia
 • Projekt pre územné rozhodnutie
 • Projekt pre stavebné povolenie
 • Projekt pre realizáciu stavby
 • Projekt pre zmenu stavby pred dokončením
 • Po realizačné zameranie stavby a iné

Projekty obsahujú všetky náležitosti a potreby podľa stupňa dokumentácie. Sú doplňované o ďalšie profesie:

 • Požiarna ochrana
 • Statický posudok a prepočty
 • Energetický posudok
 • Zdravotechnika
 • Elektro
 • Vykurovanie
 • Vzduchotechnika a iné

Zabezpečíme komplexnú inžiniersku činnosť pre vydanie akýchkoľvek povolení, ako aj koplexnú odbornú pomoc pri realizácií diela.

 

Aký je postup pri projekte Rodinného domu pre stavebné povolenie?

 1. Najprv sa spracuje štúdia domčeka, ktorá musí zahŕňať všetky požiadavky a limitujúce aspekty, či už pozemku, orientácie na svetové strany, regulatívov výstavby, napojenie na inžinierske siete, susedné stavby, prístupovú komunikáciu, cenu stavby a v neposlednom rade požiadavky investora. Ak sa všetky tieto vstupy zakomponujú, vznikne štúdia stavby, ktorá zahŕňa pôdorysy stavby v PDF formáte a vizualizácia stavby v JPGE formáte alebo PDF 3D, kde si môžete danú stavbu pozerať na svojom počítači doma, otáčať, približovať atď.
 2. Ak štúdia je odsúhlasená investorom, začína sa spracovať projekt pre zlúčené územné a stavebné konanie (ak nie je možné zlúčené konanie, spraví sa projekt pre územné konanie a následné pre stavebné konanie). Projekt zahŕňa všetky potrebné časti, Architektonicko stavebné riešenie, požiarnu ochranu, statický posudok, energetický posudok a ak je to potrebné prikladá sa aj vnútorná zdravotechnika, elektroinštalácia a vykurovanie. V prípade potreby sa dopracuje aj projekt prípojok. Počas procesu spracovania projektu sa súbežne pracuje na inžinierskej činnosti a vyjadrení od dotknutých orgánov. Celý projekt je spracovaný s veľkou podrobnosťou, kde šikovný majster pri výstavbe si bez problémov poradí.
 3. Po ukončení projektu a zozbieraní všetkých vyjadrení sa projekt zo žiadosťou odovzdáva príslušnému stavebnému úradu. Stavebný úrad vypíše termín konania a pozve všetkých dotknutých. Po konaní a ubehnutí odvolacej lehoty, stavebné povolenie nadobúda právoplatnosť a úž nič nebráni realizácií Vášho sna v realitu. Príjemnú stavbu.